Cellulit Stop – New Age Fitness

Cellulit Stop

cellulit stop

Zestaw ćwiczeń ATC ma za zada­nie pobu­dze­nie prze­pływu limfy i usu­wa­nie szko­dli­wych tok­syn z prze­strzeni mię­dzy­ko­mór­ko­wych. Zajęcia skon­cen­tro­wane są na tre­ningu naj­bar­dziej podat­nych na cel­lu­lit czę­ści ciała. Dają one rewe­la­cyjne efekty w spa­la­niu tkanki tłusz­czo­wej, roz­bi­ja­niu cel­lu­litu, ujędr­nie­niu, wysmu­kle­niu ud, poślad­ków i brzu­cha. Rozgrzewka jest bar­dzo dyna­miczna, głów­nie kon­cen­tru­jemy się na pracy nóg, kolejna część zajęć prze­zna­czona jest na ćwicze­nia wzmac­nia­jące wyko­ny­wane w róż­nych pozy­cjach sprzy­ja­ją­cych walce  z cellulitem.

Maksymalna liczba osób (opcjonalnie):

  • na Sali Fitness – 30 (35)
  • na Sali Energy – 20 (25)